آنژیوگرافی یک نوع عکس برداری رنگی از رگ هاست که از طریق تزریق ماده حاجب (یک ماده رنگی بی خطر) در رگ ها انجام می شود. این عمل به منظور بررسی دقیق رگ های خونی انجام می گیرد.

مقالات بیشتر