این تخصص در رابطه با پیشگیری، شناسایی، مداوا و توان بخشی ناهنجاری هایی است که به قسمت های مختلف دستگاه عصبی نظیر: مغز ، نخاع ، اعصاب پیرامونی و دستگاه عروق مغزی خارج از جمجمه مرتبط است.

مقالات بیشتر