در این تخصص به بیماری های مربوط به استخوان و مفاصل پرداخته می شود. در واقع روماتولوژیست پزشک متخصص بیماری های داخلی با تخصص امراض روماتیسمی است.

مقالات بیشتر