شناسایی و مداوای ناهنجاری های وابسته به شش ها و دیگر قسمت های دستگاه تنفسی در حیطه کاری این تخصص می باشد.

مقالات بیشتر