در این تخصص، تشخیص و افزایش توانایی های حرکتی برای پیشرفت، جلوگیری، مداوا و همچنین بازتوانی مد نظر است.

مقالات بیشتر