متخصصین مغز و اعصاب با روش های غیر جراحی به انجام معاینات عصبی و بررسی توانایی عضلانی و حرکتی ، تعادل ، واکنش زبانی ، چشمی و احساسی می پردازند.

مقالات بیشتر