این تخصص به بررسی ساختار، عملکرد و امراض چشم، پلک و مجرای اشکی می پردازد. یک متخصص چشم ، در زمینه شناسایی و مداوای بیماری های طبی و جراحی چشم انسان احاطه دارد.

مقالات بیشتر