در این تخصص به شناسایی و مداوای امراض نوزادان و کودکان (زیر ۱۴ سال) پرداخته می شود. همانند تخصص داخلی این رشته نیز دارای گرایش های مختلف می باشد.

مقالات بیشتر