متخصص گوارش می تواند تمامی اختلالات مرتبط با دستگاه گوارشی افراد را تشخیص داده و برای مداوای آنها راه حل های گوناگونی ارائه کند. به طور کلی در این تخصص به بررسی و مداوای امراض دستگاه گوارش، کبد و پانکراس پرداخته می شود.

مقالات بیشتر