دکتر افسانه قاسمی؛ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر افسانه قاسمی؛ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر افسانه قاسمی

یزد
پزشک - سونوگرافی و رادیولوژی