دکتر سجاد زینلی؛ متخصص فیزیوتراپ
دکتر سجاد زینلی؛ متخصص فیزیوتراپ

دکتر سجاد زینلی

یزد
پزشک - دکترای تخصصی فیزیوتراپی
English
Persian
دکترای تخصصی فیزیوتراپی
پزشک
فیزیوتراپی
معاینه بالینی