برای دریافت نتیجه آزمایش میبایست ابتدا وارد سایت شوید و مبلغ مرتبط با آزمایش خود را پرداخت کنید.
برای مشاهده تاریخچه آزمایش های خود ابتدا وارد شوید.