دکتر محمد زارع بیدکی

پزشک عمومی

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :هرمزگان
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
دکتر محمد زارع بیدکی

تحصیلات

1400

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

پکیج های درمانی

پکیج های درمانی